وکیل قتل

وکیل قتل

یکی از پرونده های کیفری رسیدگی شده در محاکم کیفری موضوع جنایی کیفری قتل است و وکیل قتل از لحاظ حقوقی نوعی وکیل دادگستری است که با دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق و داشتن پروانه پایه یک دادگستری مبادرت به تحلیل مواد قانونی مرتبط با قتل در قانون مجازات اسلامی ، قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع قتل پرداخته و در مسیر دادرسی کیفری از طریق اعلام وکالت ،طرح شکایت ، پیگیری و در صورت لزوم با تقدیم لایحه یا اعتراض و مراجعه حضوری در مراجع قضائی رسیدگی کننده به جرم مبادرت به احقاق حقوق مرتبط با اتهام قتل از طرف ورثه مقتول ( اولیاء دم ) یا دفاع از حقوق قانونی متهم به قتل در پرونده کیفری میپردازد.

وکیل قتل چه کاری انجام میدهد؟

وکیل قتل از طرف شاکی در فرایند دادرسی رسیدگی به موضوع قتل از جوانب مختلفی درگیر حل مسئله خواهد بود چرا که او ابتدا میبایست با تحلیل وضعیت مقتول و شرایط وی در زمان حیات به دنبال حقیقت موضوع فوت مقتول باشد و با استدلال منطقی در خصوص طرح یا عدم طرح شکایت قتل تصمیم گیری نماید چرا که برخی فوت های مشکوک به قتل در نتیجه خودکشی مقتول رخ داده  و طرح شکایت واهی ممکن است عواقب جبران ناپذیر قانونی یا مالی برای موکل داشته باشد.

فوت یا مرگ رمز آلود و مشکوک چیست؟

فوت مشکوک ، مرگ مشکوک یا مرگ رمز آلود وضعیتی از انسان فاقد حیات بوده که سبب فوت بر حسب نظریه کارشناس پزشکی قانونی مشکوک به رمز گشایی و پاسخ به سوالاتی است که استدلال منطقی مرگ متوفی یا مقتول را پاسخ می دهد و استفاده از وکیل با تجربه در مسئله قتل میتواند تصمیم گیری در خصوص طرح یا عدم طرح شکایت کیفری قتل عمدی ، شبه عمدی یا خطای محض را آسان نماید.

چنانچه وکیل قتل تصمیم به طرح شکایت کیفری با اتهام قتل نماید میبایست ابتدا مشخص نماید که دلایل موجود و منتسب به متهم یا متهمین احتمالی چه نوع از قتلی را اثبات مینماید چرا که قتل در سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض رخ می دهد و فرایند رسیدگی ، اثبات و مجازات هر کدام بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی متفاوت می باشد.

تعریف قتل عمدی از نگاه قانون مجازات چیست؟

قتل عمد به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل گفته می شود که باعث شود قاتل با آگاهی واراده و قصد جان شخص زنده دیگری که اصطلاحا مقتول مقتول گفته میشود را بگیرد و قاتل در قتل عمد از رفتار خود آگاه است.

قتل عمد میتواند از طریق فعل و به صورت استفاده از آلت قتاله مثل سم، دارو، استفاده از سلاح سرد یا گرم و دیگر وسایل و یا با رفتار ترک فعل صورت بگیرد مثل امتناع عمدی کادر درمان از دادن غذا یا دارو به بیمار تحت درمان.

همچنین بر اساس ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی در صورتی جنایت عمدی محسوب میشود که یکی از شرایط ذیل محقق گردد:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره 1- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره 2- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

برای مشاهده توضیحات کلمات و عبارات به کار رفته در ماده فوق به ساده خوان ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید.

قتل شبه عمدی یا غیر عمدی چیست ؟

در قتل شبه عمدی یا غیر عمدی مرتکب قصد رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی را بر علیه مقتول دارد ولی قصد وارد کردن جنایت یا مرگ طرف خود را ندارد و از رفتارهایی نیست که قانونا قتل عمدی محسوب گردد.

همچنین در مواردی که مرتکب رفتار منجر به قتل جهل به موضوع داشته یا به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول جان او را گرفته و یا جنایت اتفاق افتاده به دلیل تقصیر مرتکب واقع شده است قتل ، شبه عمدی محسوب می گردد.

ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی در بیان عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم قتل شبه عمدی بیان میدارد:

جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
برای مشاهده ساده خوان ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی کلیک کنید.

قتل خطای محض چیست؟

اگر از بین بردن جان دیگری یا قتل در حالت خواب یا بیهوشی و یا به وسیله افراد صغیر و دیوانه و یا مرتکب قصد جنایت و وارد کردن جنایت را ندارد.

ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی در بین عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم قتل خطا محض بیان می دارد جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره- در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.

برای مشاهده ساده خوان ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی کلیک کنید.

وضعیت جنایت رخ داده بیشتر از قصد جانی چیست؟

بر اساس ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

برای مشاهده ساده خوان ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی کلیک کنید.

اشتباه در هویت مقتول چه تاثیری در اتهام دارد؟

بر اساس ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیٌ علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.

برای مشاهده ساده خوان ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی کلیک کنید.

وضعیت قانونی ترک فعل منجر به مرگ مقتول چیست؟

بر اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

برای مشاهده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی کلیک کنید.

وضعیت قاتل در صورتی که جنایتی بر عضو وارد و فرد به علت سرایت جنایت فوت کند چیست؟

بر اساس ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی اگر جنایت عمدی باشد مشمول قتل عمدی و اگر جنایت شبه عمدی یا خطای محض باشد حسب مورد جنایت نیز شبه عمدی یا خطای محض میباشد و آنچه دارای اهمیت است احراز رابطه بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد.

همچنین اگر مجرم با یک ضربه به عضو باعث شود فرد کشته شود رفتار وی مشمول ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی می باشد.

وضعیت نقص عضو یا جراحت منجر به فوت چیست؟

ماده ۲۹۷ و ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که جنایت با یک ضربه ایجاد شده باشد را بیان می دارد و ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی شرایط مسئولیت ناشی از ورود ضربه های متعدد را تشریح می نماید.

وضعیت رضایت مقتول قبل از فوت چیست؟

مطابق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی شرایط قصاص یا دریافت دیه و سپس سرایت جنایت و شرایط قانونی رفتار مجرمانه را مورد تشریح قرار داده است.

قصاص در چه صورتی ثابت و امکان پذیر است؟

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی شرایط اثبات قصاص را به تفصیل مورد قانونگذاری قرار داده است.

در چه مواردی مرتکب قتل به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود ؟

موارد عدم قصاص و پرداخت دیه به ترتیب در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مورد قانونگذاری قرار گرفته است.

وضعیت جنایت منجر به قتل فرد نابالغ یا صغیر چیست؟

ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد جنایت عمدی علیه نابالغ مستوجب قصاص میباشد.

مجازات قتل عمدی فرد مجنون یا دیوانه چیست؟

ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی مرکتب جنایت عمدی بر شخص دیوانه را مستحق پرداخت دیه و تعزیر میداند.

وضعیت مجازات قانونی جنایت بر جنین چیست؟

ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی وضعیت جنایت بر جنین را بیان نموده است.

ممجازات قتل و جنایت در حالت مستی و مصرف مواد مخدر چیست؟

ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی به تشریح وضعیت جنایت در حالت مستی و بی اختیاری ناشی از مصرف الکل و مواد مخدر میپردازد.

وضعیت قانونی تردید در بالغ یا عاقل بودن جانی در زمان جنایت چیست؟

ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی به تشریح وضعیت قانونی تردید در بلوغ یا عقل مرتکب میپردازد.

شرایط قانونی  ادعای پدر یا جد پدری بودن قاتل چیست؟

ادعا میبایست بر حسب ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی ثابت گردد.

شرایط قانونی قصاص قاتل غیر مسلمان چیست؟

وضعیت قصاص غیر مسلمان در ارتباط با دیگر ادیان در ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی مورد تشریح قرار گرفته است.

چگونگی وضعیت قانونی تردید در مسلمان بودن مجنی علیه در زمان ارتکاب چیست؟

وضعیت ایجاد تردید در مسلمان بودن مجنی علیه در زمان ارتکاب جنایت در ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی مورد تشریح قرار گرفته است.

اجبار و اکراه و تاثیر آن ها بر اتهام قتل

اجبار به قتل موقعیتی است که در آن اراده آزاد شخص مرتکب، در زمان ارتکاب جرم زایل می‌شود و میتواند از موارد تاثیر گذار بر اتهام قتل باشد

اکراه در قتل یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عمل منجر به قتل که مرتکب از آن کراهت دارد و این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده توأم بوده و موثر در اتهام قتل میباشد.

اجبار روانی و تاثیر آن بر اتهام قتل 

اجبار معنوی یا اکراه مانند میل شدید به انتقام‌جویی یا تعصب خاص خانوادگی، میهنی یا مذهبی یا عشق و هیجان درونیاست که منتهی به ارتکاب جرم می شود

در اجبار به قتل مترکب جرم اراده ارتکاب جرم قتل را ندارد و قصد و اختیاری نیز ندارد که جرم قتل را انجام دهد ولی با اجباری درونی مرتکب قتل میشود به طور مثل رفتار مجنون و شخص دیوانه به ارتکاب قتل با فردی که به علت بیماری یا اختلال شدید روانی مجبور به ارتکاب رفتار مجرمانه قتل میگردد متفاوت نیست که البته در فضای حقوق کیفری اقداماتی در خصوص حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی صورت گرفته که بر اساس کامل نبودن از طرف دولت پس گرفته شده است.

بر اساس قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران یکی از اهداف توسعه سلامت روان کاهش ضرر و زیان ناشی از اختلال روانی و بار اختلالات روانی ( افسردگی) به میزان سالانه ۵ درصد میباشد که توجه به اختلالات روانی در برنامه توسعه کشور میتواند موجب توجه مراجع قضائی به جرائم ارتکابی توسط افراد دارای اختلالات روانی باشد.

تاثیر اجبار بیرونی بر قتل چیست؟

اجبار مادی با منشأ خارجی نیرویی است ناشی از طبیعت یا از ناحیه فرد یا چیز دیگری که بر جسم مرتکب جرم وارد شده و او را وادار می‌کند تا کاری را بکند که قانونا نباید می‌کرده یا مانع وی از اجرای کاری می‌شود که باید اجرا می‌گردید مثل بستن فرد و قراردادن انگشت فرد بر روی ماشه اسلحه و فشردن آن که منتهی بر قتل گردد و البته باید ثابت گردد که اجبار غیر قابل مقاومت بوده و با تقصیر قبلی در موقعیت قرارگرفته است و موضوعی غیر قابل پیش بینی بوده است.

تاثیر اکراه در ارتکاب جرم چیست ؟

اجبار معنوی بیرونی از عوامل عدم انتساب اتهام و رافع مسئولیت کیفری است مشروط به اینکه شرایط ماده 151 قانون جدید مجازات اسلامی را داشته باشد و اکراهی باشد که عادتاً غیر قابل تحمل باشد.

اضطرار چیست و ارتباط آن در قتل چیست؟

ماده 152 قانون مجازات اسلامی، با بیان اظطرار ، آن را از عوامل موجهه جرم معرفی نموده و به عنوان امر رافع مسئولیت کیفری باشد شناسائی نمیکند.

مستند قانونی قسامه چیست؟

ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی قسامه و شرایط آن را مورد تشریح قرار داده است.

مستند قانونی تعریف لوث و موارد خارج از لوث چیست؟

ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی به تعریف لوث میپردازد و ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی نیز موارد خارج از لوث را بیان میدارد.

وظیفه مقام قضائی در موارد استناد به قسامه چیست؟

ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی شرایط حکم در صورت استناد به قسامه را ذکر نموده است.

در صورت حصول لوث وظیفه مرجع قضائی چیست؟

ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی وظیفه مرجع قضائی در توجه ادعا به متهم را بیان میدارد.

وضعیت متهم در صورتی که شاکی اقامه قسام نکند چیست؟

ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی وضعیت متهم را در صورتی که شاکی اقامه قسامه نکند و از اقامه قسامه از طرف متهم نیز خود داری نماید را تشریح نموده است.

وضعیت متهم به قتلی که شاکی از او‌ درخواست قسامه میکند چیست؟

وضعیت فوق در ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی مورد تشریح قرار گرفته است.

اقامه قسامه یا مطالبه آن از طرف چه کسی امکان دارد؟

ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی شرایط صاحب حق قصاص و متهم در اقامه قسامه را بیان داشته است.

حق اقامه قسامه در صورت فوت مجنی علیه یا فوت ولی دم چه میشود؟

مطابق ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی در صورت فوت مجنی علیه یا مقتول و همچنین در صورت فوت اولیاء دم هر یک از وارثان متوفی بدون توافق دیگر ورثه حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

تعدادی از ورثه ادعا دارند اصل اتهام یا برخی خصوصیات اتهام از متهم نفی و رد میگردد در این حالت تکلیف چیست؟

مطابق ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که شرایط لوث موجود باشد هر یک از ورثه میتواند اقامه قسامه کنند.

آیا مشارکت در قتل با اقامه قسامه ثابت میگردد؟

مطابق ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی اگر لوث بر علیه همه افراد متهم به مشارکت در قتل باشد اقامه یک قسامه برای اثبات رفتار مشارکتانه در قتل و یا جنایات دیگر کافی میباشد.

در صورت وجود اتهام مشارکت در قتل و ادعای شاکی بر وقوع قتل توسط یک نفر تکلیف قصاص و‌ دیه چیست؟

در ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی شرایط قصاص و دیه به تفکیک مورد بررسی واقع شده است.

اگر برخی ورثه مقتول از متهم درخواست اقامه قسامه کنند شرایط حق قصاص سایر ورثه چه میشود؟

ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی حق دیگران برای اثبات ادهایشان را پذیرفته و مورد تشریح قرار داده است.

آیا با سوگند می توان اصل شکایت قتل را متوقف نمود؟

ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی شرایط توقف شکایت قتل بر اساس سوگند متهم را مورد قانونگذاری قرار داده است.

اگر شکات قتل متعدد باشند چه تعداد قسامه لازم است؟

ماده  ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی اعلام میدارد در این وضعیت یک قسامه کافی است.

در صورتی که  متهمین به قتل متعدد باشند آیا امکان اقامه قسامه به نفع سایر متهمین به قتل وجود دارد؟

ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی این موضوع را مورد تائید قرار داده است و متهمین میتوانند به نفع سایر متهمین اقامه قسامه کنند.

ارتباط قسامه و لوث در اثبات جنایت چیست؟

ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی اعلام مینماید قسامه صرفا در قسمتی که لوث ایجاد شده است باعث اثبات جنایت می شود.

اگر اصل قتل با دلیلی به جز قسامه ثابت شود خصوصیات قتل مثل عمدی یا غیر عمدی بودن آن با قسامه ثابت می شود ؟

اثبات خصوصیات و نوع قتل بر اساس ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی با قسامه ثابت میگردد.

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل تردید باشد وقوع جنایت چگونه ثابت می گردد؟

بر اساس ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۳۵ قانون مجازات اسلامی اثبات جنایت و دیه به شکل مردد مورد تعریف قرار گرفته است.

نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی چه میزان است؟

بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نصاب قسامه سوگند ۵۰ نفر مرد از خوبشاوندان و بستگان مدعی می باشد و با سوگند تکراری قتل ثابت نمیگردد.

آیا شاکی خود میتواند یکی از سوگند خورندگان قسامه باشد؟

بر اساس ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی شاکی چه زن و چه مرد باشد میتواند یکی از قسم خورندگان قسامه باشد.

وضعیت درخواست اقامه قسامه شاکی  از طرف متهم برای برائت چیست؟

ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی اعلام میدارد در صورتی که شاکی از متهم برای برائت درخواست قسامه کند ، باید به تعداد افراد مورد لزوم قسامه ، افرادی را برای قسم خوردن داشته باشد و درصورتی که افرادی به اندازه نصاب مقرر قانونی نداشته باشد میبایست سوگندها را برای برائت خود تا میزان مقرر تکرار نماید.

شرایط قانونی ادا کردن سوگند چیست؟

قانون مجازات اسلامی در مواد ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲ و ۳۴۳ شرایط  قانونی ادا کردن سوگند را مورد تشریح قرار داده است.

چه زمانی سوگند در قسامه از موارد اعاده دادرسی تلقی میگردد؟

بر اساس ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی اگر بعد از صدور حکم بطلان همه یا قسمتی از سوگند های قسامه به اثبات برسد مورد از موارد اعاده دادرسی می باشد.

شرایط گذشت صاحب حق قصاص چیست؟

بر اساس ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی صاحب حق قصاص در هر مرحله قضائی اعم از مرحله تحقیق در دادسرای عمومی و انقلاب یا تحقیق در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان و تا زمان پایان اجرای حکم قصاص میتواند گذشت نماید.

آیا حق قصاص به ارث میرسد؟

بر اساس ماده ۳۴۸ قانون مجازات اسلامی بله به ارث می رسد.

اگر متهم به قصاص قبل از فوت مجنی علیه قصاص شود چه تکلیف قانونی وجود دارد؟

بر اساس ماده ۳۴۹ قانون مجازات اسلامی ولی دم نمیتوانند قبل از اینکه مجنی علیه فوت کند متهم را قصاص کنند و اگر قصاص کنند و مجنی علیه فوت نکند مرتکب قتل شده اند و اگر کسی که جنایت بر او انجام شده فوت نماید نیز به زندان ۳ تا ۱۰ سال محکوم میشوند.

استثنا زمانی است که قصاص کننده اعتقاد به مهدور الدم بودن او داشته باشد و از شمول ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی باشد.

وضعیت حق قصاص برای هر یک از ورثه و اولیاء دم چگونه است؟

حق قصاص برای هر فرد به صورت جداگانه وجود دارد و این حق در ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی مورد قانونگذاری قرار گرفته است.

منظور از ولی دم حق قصاص چه اشخاصی هستند؟

بر اساس ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی منظور از اولیاء دم همه ورثه مقتول به جز زن و شوهر مقتول که با اینکه بر اساس ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی از یکدیگر ارث می برند ولی ولی دم محسوب نمیگردند و حق قصاص ندارند.

اگر صاحب حق قصاص فوت کند چه وضعیت حقوقی ایجاد میگردد؟

بر اساس ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی حق قصاص به ورثه فرد صاحب حق قصاص میرسد.

حق قصاص یا دیه ورثه صغیر( ۹ سال دختر و ۱۵ سال پسر )و حق قصاص اشخاص مجنون یا دیوانه چگونه است ؟

بر اساس ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی ، حق قصاص این افراد بر عهده ولی آنهاست که میتواند با رعایت مصلحت کودک نابالغ در خصوص قصاص یا دریافت دیه مصالحه نماید.

اگر برخی ورثه کبیر و عاقل و برخی صغیر و دیوانه و ورثه کبیر و عاقل  قصاص بخواهند چه تکلیفی وجود دارد؟

 بر اساس ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی تصمیم گیری بر قصاص امکان دارد ولی در صورتی‌که ولی صغیر یا دیوانه سهم دیه مولی علیه خود را بخواهد میبایست این سهم قبل از قصاص پرداخت شود.

اگر مجنی علیه یا مقتول ، ورثه مقتول یا ولی دم مجنون یا صغیر ، ولی دم نداشته باشند یا دسترسی نباشد یا شناخته نشود ولی دم چه کسی است؟

در این شرایط مقام رهبری و رئیس قوه قضائیه با شرایط مقرر در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ،به عنوان ولی دم شناخته میشوند.

وضعیت متهم به جنایت یا قتل که خود از ورثه مقتول است

بر اساس ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی ولی دم محسوب نمیگردد و حقی برای دریافت دیه یا اجرای قصاص ندارد.

در چه مواردی از جنایات مستحق قصاص ، ولی دارای سمت ولایت نیست؟

بر اساس ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که ولی مرتکب جنایت شود دیگر حق ولایت در قصاص یا دیه ندارد.

حق صاحب حق قصاص چیست؟

بر اساس ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی قصاص کردن مشروط به پرداخت دیه مازاد نداشته باشد فقط میتواند قصاص یا گذشت کند و اگر بخواهد دیه دریافت کند باید با جانی یا قاتل مصالحه یا سازش نامه تنظیم کند.

آیا اعلام گذشت از قصاص به شرط دریافت دیه مانع اجرای قصاص است؟

بر اساس ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی  اگر اعلام گذشت مشروط به انجام امری یا وجهی باشد تا زمان اجرای امر یا پرداخت وجه حق قصاص باقی می باشد و بعد از انجام امر یا دریافت وجه موضوع مصالحه ، دیگر حق قصاص وجود ندارد.

وضعیت مصالحه یا گذشت مشروط در صورت عدم قادر بودن به  انجام امر موضوع مصالحه و یا پرداخت وجه چیست؟

بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی در این موارد حق قصاص محفوظ می باشد.

شرایط گذشت و رجوع از گذشت چیست ؟

ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی شرایط گذشت که میبایست منجز بوده یا شرط گذشت مشروط محقق شده باشد و ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی شراطی رجوع از گذشت را بیان نموده است.

نقش وکیل در پرونده کیفری

تکلیف وضعیتی که قتل عمد محرز ولی مقتول مشخص نیست!

ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی اعلام میدارد اگر بین اولیاء دم در قصاص یا دریافت دیه اختلاف نظر باشد مجازات تبدیل به دیه خواهد شد و تفاضل دیه احتمالی زن و مرد را در ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی میتوان دید.

اگر دو یا چند نفر ضرباتی بر مقتول وارد کنند که برخی کشنده و برخی مستوجب قصاص عضو یا دیه باشد تکلیف قانونی چیست؟

ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی فقط وارد کنندگان آسیب ها را شریک در قتل می داند.

آیا قتل میتواند نسبت به یک شریک عمدی و نسبت به شریک یا شرکا دیگر غیر عمدی باشد؟

ماده ۳۶۹ قانون مجازات اسلامی شرکاء در قتل را به سه نوع احتمالی عمدی ، غیر عمدی و خطای محض مورد قانونگذاری قرار داده است و ماده ۳۷۰ این قانون اعلام میدارد هر یک از شرکا حکم خود را دارد.

اگر کسی آسیبی به دیگری وارد کند و نفر دومی او را به قتل برساند قاتل چه کسی است ؟

بر اساس ماده ۳۷۱ قانون مجازات قاتل نفر دوم می باشد اگر چه آسیب ابتدا به تنهایی موجب مرگ میگردید و نفر اول فقط به قصاص عضو محکوم میگردد.

اگر کشی به دیگری آسیب بزند به طوری که در حکم مرده باشد و در این کشی دیگر با ورود صدمه او را از بین ببرد چه کسی مسئول می باشد؟

بر اساس ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی نفر اول قصاص و نفر دوم به جهت جنایت بر میت مجازات می شود.

شرکت در قتل به صاحب حق قصاص چه اختیاری می دهد؟

بر اساس ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی مجنی علیه یا ولی دم میتواند هر یک را بخواهد قصاص و از دیگران دیه مطالبه نماید و یا همه را قصاص و مازاد دیه را بپردازد.

اگر دیه جنایت بیشتر از دیه جنایت متقابل باشد و مرتکب یک نفر یا بیشتر باشد تکلیف چیست؟

بر اساس ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی اگر مرتکب یک نفر باشد صاحب حق قصاص با اجرای قصاص حق گرفتن تفاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند صاحب حق قصاص با پرداخت تفاضل دیه میتواند همگی را قصاص نماید.

آیا اکراه در قتل مجوز ارتکاب قتل می باشد؟

بر اساس ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی اکره در قتل مجوز ارتکاب قتل نمیباشد و مجازات مرتکب قصاص و مجازات اکراه کننده حبس ابد خواهد بود مگر اکراه شونده صغیر غیر ممیز یا شخص مجنون و دیوانه باشد که در این دو حالت اکراه کننده محکوم به قصاص می گردد و اگر اکراه شونده صغیر ممیز باشند عاقله صغیر دیه را می پردازند و شخص اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود.

مجازات اکراه در جنایت بر عضو چیست؟

بر اساس ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی این موضوع باعث قصاص اکراه کننده می باشد و بر اساس ماده ۳۷۸ این قانون ادعای اکراه در جنایت بر عضو در دادگاه می بایست ثابت شود و الا مباشر جرم با سوگند صاحب حق ، قصاص می شود.

نتایج پرونده های آوای رهنما

2 دیدگاه برای “وکیل قتل

 1. جمالی گفته:

  متهم به قتل عمدی به وسیله چاقو که همه صاحبان حق قصاص یا اولیاء دم مقتول رضایت داده اند چه مجازاتی دارد و آیا امکان استفاده از شرایط تخفیف مجازات یا تعلیق اجرای مجازات یا استفاده از آزادی مشروط یا جایگزین حبس را دارد؟

  • تیم فنی گفته:

   مجازات قانونی قتل عمدی در مواردی که مجازات قصاص به علت گذشت اولیاء دم منتفی میگردد ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری خواهد بود البته اگر ارتکاب جرم قتل عمدی موجب اخلال در نظم عمومی یا صیانت جامعه گردد.
   همچنین دادگاه میتواند قاتل را به تا ۲ سال مجازات تکمیلی مثل منع از اقامت در محل معین یا سایر مجازاتهای تکمیلی محکوم نماید.
   همچنین محکوم به مجازات ۳ تا ۱۰ سال به تبع محکومیت کیفری به مدت ۳ سال از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
   مجازات جرم قتل عمدی که به علت گذشت اولیاء دم مقتول به حبس تعزیری منجر گردد در صورتی که قاتل شرایط تخفیف مجازات قانونی را داشته باشد قابلیت تخفیف مجازات را دارد و چنانچه از تخفیف مجازات قتل عمدی استفاده شود استفاده از نظام مجازات جایگزین حبس امکان ندارد و در صورتی که مرتکب جرم دارای شرایط تخفیف مجازات مثل همکاری در تعقیب جرم یا اقرار موثر در کشف جرم یا اخذ رضایت از شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی را داشته باشد دادگاه میتواند از تخفیف در مجازات او استفاده نماید.
   مجازات جرم قتل عمدی که به علت گذشت اولیاء دم مقتول به حبس تعزیری ۳ تا ۱۰ سال منجر میگردد مطابق قانون قابلیت تعلیق اجرای مجازات را ندارد.
   مطابق قوانین اصلاحی سال ۱۳۹۹ مجازات جرم قتل عمدی که به علت گذشت اولیاء دم از قصاص تبدیل به حبس تعزیری ۳ تا ۱۰ سال و از نوع درجه ۴ شده است به محکوم به مجازات حبس حق میدهد پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس درخواست آزادی مشروط داده و از آزادی مشروط استفاده نماید و استفاده او از آزادی مشروط منوط به این است که در مدت حبس همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد و ضرر و زیان ناشی از جرم را جبران نموده و با توجه به رفتار او پیش بینی اصلاح او وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *