بایگانی برچسب: kl[hchj

ماده 15 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده 15 قانون مجازات حد مجازاتی است که موجبفنوع،مقدار و کیفین اجرای آن در شرع مقدس آمده است.

ماده 14 قانون مجازات اسلامی

حدود،قصاص،دیات و تعزیرات مجازاتهای منعکس در قانون مجازات اسلامی است و احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت مبنای مسئولیت دیه و خسارت می باشد.

ماده 12 قانون مجازات اسلامی

حکم به مجازات و اقدام تامینی بر اساس قانون و دادگاه صالح صورت می گیرد.

ماده 10 قانون مجازات اسلامی

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد

ماده 8 قانون مجازات اسلامی

جرم شخص غیر ایرانی علیه شخص ایرانی یا ایران با شرط یافت یا اعاده ببه ایران و در جرایم تعزیری رفتار در محل وقوع و ایران جرم و با شرط عدم محاکمه و نبرئه یا مجازات بعضا یا کلا اجرا نشده.

ساده خوان حقوق جزا – ماده 10

ساده خوان قانون مجازات اسلامی ماده 10

ساده خوان ماده 10 قانون مجازات اسلامی قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان: مطابق قاعده قبح عقاب بلا بیان تا زمانی که رفتاری توسط قانون‌گذار ممنوع و ابلاغ نشده، چنانچه این رفتار توسط شخصی ارتکاب یابد و ممنوعیت رفتار قبلاً ابلاغ نشده باشد این رفتار مورد مجازات قرار نخواهد گرفت چرا که مجازات این رفتار […]

ساده خوان حقوق جزا – ماده 9

مرتکب جرم. بین المللی به موجب قانون خاص یا عهد نامه و مقررات بین المللی در صورت یافت در ایران بر اساس قانون جزا ایران محاکمه و مجازات می شود