عملکرد آوای رهنما از آغاز تاکنون

92

درصد موفقیت

1260

تعداد مخاطبین

192

پرونده های موفق

200

تعداد پرونده ها