بایگانی برچسب: k l[hchj

ماده 7 قانون مجازات اسلامی

ارتکاب جرم توسط تبعه ایران و یافت یا اعاده شدن او در ایران موجب صلاحیت ایران در رسیدگی و محاکمه او می باشد.

ماده 6 قانون مجازات اسلامی

رسیدگی به جرم مستخدمان ایرانی یا خارجیانی که در رابطه با شغل مرتکب می شوند و افراد دارای مصونیت سیاسی بر اساس قانون ایران است.

ماده 4 قانون مجازات اسلامی

ارتکاب قسمتی از جرم یا ایجاد نتیجه جرم در ایران موجب اعمال صلاحیت کیفری ایران می گردد.

ماده 3 قانون مجازات اسلامی

ارتکاب جرم در محدوده زمینی، دریایی و هوایی موجب حکومت قانون جزایی ایران بر جرم می باشد.

ساده خوان حقوق جزا – ماده 7

ارتکاب هر جرم توسط اتباع ایران در خارج از ایران موجب محاکمه و مجازات بر طبق قانون ایران و بر اساس شرایط منعکس در ماده 7 می باشد.

ساده خوان ماده 2 قانون مجازات

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبانی جرم انگاری و مجازات رفتار اعم از فعل و ترک فعل و عناصر قانونی ، مادی و معنوی جرم را مورد بررسی قرار می دهد .

ساده خوان ماده ۱ قانون مجازات

مجازات متهم میبایست بر اساس مستندات قانونی باشد و ماده ۱ قانون مجازات اسلامی به دلایل و مستندات حاکم بر مجازات ها میپردازد.