بایگانی برچسب: قانون مالیات های مستقیم

ماده 43 قانون مالیات های مستقیم

ماده 43 قانون مالیات های مستقیم حذف شد. تحلیل ماده 43 قانون مالیات های مستقیم به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 43 حذف شد. “ماده 43 – در صورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد […]

ماده 42 قانون مالیات های مستقیم

ماده 42 قانون مالیات های مستقیم حذف شد. تحلیل ماده 42 قانون مالیات های مستقیم به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 42 حذف شد. “ماده 42 – در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی […]

ماده 41 قانون مالیات های مستقیم

ماده 41 قانون مالیات های مستقیم حذف شد. تحلیل ماده 41 قانون مالیات های مستقیم به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 41 حذف شد. “ماده 41 – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات […]

ماده 40 قانون مالیات های مستقیم

ماده 40 قانون مالیات های مستقیم حذف شد. تحلیل ماده 40 قانون مالیات های مستقیم به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 40 حذف شد. “ماده 40 – در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی […]

ماده 39 قانون مالیات های مستقیم

ماده 39 قانون مالیات های مستقیم در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌ عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش […]

ماده 38 قانون مالیات های مستقیم

ماده 38 قانون مالیات های مستقیم اموالی که به ‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده(24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. در مواردی […]

ماده 37 قانون مالیات های مستقیم

ماده 37 قانون مالیات های مستقیم حذف شد. تحلیل ماده 37 قانون مالیات های مستقیم به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 37 حذف شد. “ماده 37- در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف­اند رونوشت […]

ماده 36 قانون مالیات های مستقیم

ماده 36 قانون مالیات های مستقیم حذف شد. تحلیل ماده 36 قانون مالیات های مستقیم به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 36 حذف شد. “ماده 36 – بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا […]

ماده 35 قانون مالیات های مستقیم

به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 35 حذف شد.

ماده 34 قانون مالیات های مستقیم

ماده 34 قانون مالیات های مستقیم اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی­له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند: 1- بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری، […]