بایگانی برچسب: مواد 656 تا 683 قانون مدنی

ماده 683 قانون مدنی

ماده 683 قانون مدنی هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌ طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به‌ جا آورده مثل‌ اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت من فسخ می‌ شود. تحلیل ماده […]

ماده 682 قانون مدنی

ماده 682 قانون مدنی محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌ شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن‌ ها نمی‌ باشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. تحلیل ماده 682 قانون مدنی

ماده 681 قانون مدنی

ماده 681 قانون مدنی بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی‌ که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌ تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. تحلیل ماده 681 قانون مدنی

ماده 680 قانون مدنی

ماده 680 قانون مدنی تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است. تحلیل ماده 680 قانون مدنی

ماده 679 قانون مدنی

ماده 679 قانون مدنی موکل می‌ تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. تحلیل ماده 679 قانون مدنی

ماده 678 قانون مدنی

ماده 678 قانون مدنی وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌ شود: ۱) به عزل موکل 2) به استعفای وکیل ۳) به موت یا به جنون وکیل یا موکل تحلیل ماده 678 قانون مدنی

ماده 676 قانون مدنی

ماده 676 قانون مدنی حق‌ الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌ الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌ عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌ المثل است. تحلیل ماده 676 قانون مدنی

ماده 675 قانون مدنی

ماده 675 قانون مدنی موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد. تحلیل ماده 675 قانون مدنی

ماده 674 قانون مدنی

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه در خارج از حدود وکالت انجام داده‌ شده است موکل هیچ‌ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

ماده 673 قانون مدنی

ماده 673 قانون مدنی اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود. تحلیل ماده 673 قانون مدنی