بایگانی دسته‌ی: قانون مدنی

ماده 1173 قانون مدنی

ماده 1173 قانون مدنی: هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهدهٔ آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به […]

ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1284 قانون مدنی ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می دارد:سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

قانون مدنی در باب کفالت

قانون مدنی در باب کفالت ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر احضارشخص ثالثی راتعهدمی کند. متعهدراکفیل ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له می گویند. ماده ۷۳۵ – کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود. ماده ۷۳۶ – درصحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول […]

قانون مدنی ایران در باب اجاره

اجاره در قانون مدنی

قانون مدنی ایران در باب مربوط به اجاره و در مواد 466 لغایت 517 به بیان بیان قواعد حاکم بر اجاره می پردازد و در ذیل به ترتیب هر یک از مواد قانونی درج می گردد. فصل چهارم در باب اجاره ماده 466 قانون مدنی (تعریف اجاره ) اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک […]

ماده 683 قانون مدنی

ماده 683 قانون مدنی هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌ طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به‌ جا آورده مثل‌ اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت من فسخ می‌ شود. تحلیل ماده […]

ماده 682 قانون مدنی

ماده 682 قانون مدنی محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌ شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن‌ ها نمی‌ باشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. تحلیل ماده 682 قانون مدنی

ماده 681 قانون مدنی

ماده 681 قانون مدنی بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی‌ که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌ تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. تحلیل ماده 681 قانون مدنی

ماده 680 قانون مدنی

ماده 680 قانون مدنی تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است. تحلیل ماده 680 قانون مدنی

ماده 679 قانون مدنی

ماده 679 قانون مدنی موکل می‌ تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. تحلیل ماده 679 قانون مدنی

ماده 678 قانون مدنی

ماده 678 قانون مدنی وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌ شود: ۱) به عزل موکل 2) به استعفای وکیل ۳) به موت یا به جنون وکیل یا موکل تحلیل ماده 678 قانون مدنی