ساده خوان ماده 436 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 436 قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی
هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود

.

آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين
مصوب 1398,03,27

فصل دوم : مواد اختصاصي
مبحث اول : نحوه اجراي مجازات هاي سالب حيات
ماده ۳۳ – اجراي قصاص نفس با درخواست اولياي دم و پس از طي مراحل استيذان و اذن مقام رهبري يا نماينده او صورت مي‌ پذيرد.
ماده ۳۴ – پيش از اجراي حكم، پزشك قانوني يا پزشك معتمد در حضور قاضي اجراي احكام كيفري محكوم را معاينه و در خصوص فقد مانع براي اجراي حكم اعلام نظر مي كند.
ماده ۳۵ – در صورتي كه از نظر وضعيت جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري به محكوم اطلاع مي دهد تا چنانچه تقاضاي ملاقات با افرادي را دارد اعلام كند. در صورت تقاضاي ملاقات، افراد مورد نظر محكوم به تشخيص قاضي اجراي احكام كيفري و در صورتي كه قبولي تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود، به زندان دعوت مي شوند و رئيس زندان يا معاون وي موجبات ملاقات محكوم با آنان را وفق دستور قاضي اجراي احكام كيفري فراهم مي آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده مي شود.
ماده ۳۶ – ساعاتي پيش از اجراي مجازات سالب حيات و ترجيحاً شب پيش از اجراي حكم، در صورت رضايت محكوم مراسم مذهبي توسط فرد بصير و آگاه به مسائل مذهبي و در غياب ايشان توسط قاضي اجراي احكام كيفري اجرا مي شود و به محكوم تفهيم مي گردد كه چنانچه اظهاراتي مانند توبه يا وصيت دارد، اعلام نمايد.
تبصره ۱ – وصيت نامه محكوم پس از ملاحظه قاضي اجراي احكام كيفري و اعلام بلامانع بودن تسليم آن به ورثه، اخذ و ضميمه پرونده مي شود و پس از اجراي حكم، در قبال ارائه رسيد به احد از وراث تسليم يا به مقصد تعيين شده توسط محكوم ارسال و تصوير آن در پرونده حفظ مي گردد.
تبصره ۲ – در مورد محكوم غيرمسلمان، آداب ديني و مذهبي مطابق مقررات دين و مذهب وي و توسط رهبر ديني مربوط يا نماينده وي به عمل مي آيد. عدم حضور رهبر ديني يا نماينده وي مانع اجراي حكم نمي باشد.
ماده ۳۷ – نظارت بر صحت اجراي حكم و رعايت تشريفات لازم و جلوگيري از تأخير يا تعطيل آن بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است. پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور، محكوم با تنظيم صورت مجلس تحت الحفظ به محل اجراي حكم انتقال مي يابد و پس از قرائت مفاد حكم توسط منشي دادگاه، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري و با رعايت شرايط مذكور در مواد بعدي، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در مي آيد.
ماده ۳۸ – در صورت تقاضاي خوردني يا آشاميدني از سوي محكوم، جز در مواردي كه تقاضاي وي به تشخيص پزشكي قانوني به مصلحت نبوده يا به تشخيص قاضي اجراي احكام كيفري براي تأخير اجراي حكم باشد، مأموران انتظامي مكلف به تهيه آن مي باشند.
ماده ۳۹ – در مواردي كه محل اجراي حكم در خارج از محيط زندان است، مجازات سالب حيات با تنظيم صورت مجلس و امضاي آن توسط قاضي اجراي احكام كيفري، رئيس زندان يا معاون او، پزشك حاضر در محل، منشي دادگاه و فرمانده نيروي انتظامي محل يا معاون او اجرا مي شود. رئيس زندان يا معاون او با ملاحظه اوراق هويتي با ديگر مدارك متقن، هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات با آنچه در حكم دادگاه آمده است، بررسي و تأييد نموده و ذيل آن را امضاء مي كند.
ماده ۴۰ – مجازات هاي اعدام و قصاص نفس به صورت حلق آويز و از طريق طناب دار و يا به شيوه ديگري كه كمترين آزار را براي محكوم داشته باشد، اجرا مي شود.
ماده ۴۱ – زمان اجراي مجازات سالب حيات حين طلوع آفتاب است؛ مگر آن كه دادگاه زمان ديگري را تعيين كرده باشد.
ماده ۴۲ – مأمور اجراي حكم مكلف است پيش از اجراي حكم، آلات و ادوات اجرا را بررسي نمايد و از استحكام و آماده بودن آن براي اجراي حكم اطمينان حاصل كند. استفاده از وسيله اي غير از آن چه اجراي حكم اقتضاء دارد و به گونه ‌اي كه موجب شكنجه، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد ممنوع است. همچنين عمليات اجرايي بايد توسط افراد آموزش ديده در كمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.
ماده ۴۳ – قاضي اجراي احكام كيفري حداقل چهل و هشت ساعت پيش از اجراي مجازات سالب حيات، مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده تا جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حكم حاضر شوند:
الف – قاضي صادركننده حكم بدوي در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد؛
ب – رئيس زندان يا معاون وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم محل اجرا؛
پ – فرمانده انتظامي محل يا معاون وي به منظور حفظ نظم محل اجرا و همكاري با مقامات زندان براي تهيه مقدمات اجرا و اجراي مجازات؛
ت – پزشك قانوني و در صورت نبود وي، پزشك معتمد براي معاينه محكوم و اعلام نظر راجع به وضعيت جسماني وي پيش از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم؛
ث – فرد بصير و آگاه به مسائل مذهبي براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و چنانچه دين محكوم از اديان رسمي شناخته شده در قانون اساسي باشد، نماينده رهبر ديني مربوط؛
ج – منشي دادگاه براي قرائت حكم؛
چ – اولياي دم مقتول يا وكيل يا نماينده آنها در اجراي قصاص نفس؛
ح – وكيل محكوم؛
خ – شهود در صورتي كه حضور آنان به موجب قانون لازم باشد.
تبصره ۱ – عدم حضور افراد موضوع بندهاي «ث» و «ح» مانع اجراي حكم نمي باشد.
تبصره ۲ – حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در محل اجراي حكم جز به تشخيص قاضي اجراي احكام كيفري ممنوع است.
ماده ۴۴ – قاضي اجراي احكام كيفري پس از اجراي حكم سالب حيات، مراتب را صورت مجلس كرده و به امضاي رئيس زندان يا معاون وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد اولياي دم يا وكيل يا نماينده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامي محل يا معاون وي مي رساند.
ماده ۴۵ – به تشخيص قاضي اجراي احكام كيفري و توسط مقامات زندان يا مأموران انتظامي، فيلم يا تصاوير مراسم اجراي مجازات سالب حيات تهيه و در پرونده محكوم ثبت و نگهداري مي شود.
ماده 46 – انتشار مراتب اجراي حكم مشتمل بر مشخصات محكوم، نوع جرم و خلاصه حكم، در صورتي ممكن است كه انتشار مفاد حكم به موجب قانون مجاز باشد. در غير احكام موضوع ماده (36) قانون مجازات اسلامي، انتشار مفاد حكم سالب حيات و مراتب اجراي آن به تشخيص دادستان و بدون ذكر مشخصات محكوم بلامانع است.
ماده ۴۷ – چنانچه محكوم داوطلب اهداي عضو پيش يا پس از اجراي مجازات اعدام باشد و مانع پزشكي براي اهداي عضو موجود نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري طبق دستورالعملي اقدام مي نمايد كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه توسط معاونت حقوقي قوه قضاييه با همكاري وزارت دادگستري و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه شده و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
ماده ۴۸ – چنانچه پس از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس، مرگ قطعي محكوم به تأييد پزشك حاضر در محل نرسد يا حيات وي احراز شود، اجراي حكم تا سلب كامل حيات ادامه مي يابد. در صورتي كه مرگ محكوم به تأييد پزشك حاضر برسد و سپس حيات وي احراز گردد، حكم اعدام اجرا مي شود و در قصاص نفس با درخواست اولياي دم، محكوم مجدد قصاص مي شود. در فرض اخير چنانچه ولي دم قاتل را به گونه اي كه جايز نيست قصاص كرده باشد و نحوه قصاص منتهي به آسيب محكوم شده باشد، قاضي مجري حكم مفاد ماده (۴۳۸) قانون مجازات اسلامي در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو يا جرح را به طرفين تفهيم مي كند. هرگاه ولي دم بر اجراي قصاص اصرار داشته باشد، به شرح ذيل اقدام مي شود:
الف – اگر محكوم از استيفاي حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجدداً اجرا مي شود؛
ب – اگر محكوم متقاضي قصاص عضو يا جرح باشد، قاضي اجراي احكام كيفري پيش از اجراي مجدد قصاص نفس پرونده را براي تعيين تكليف به مرجع ذي صلاح ارسال مي كند.
ماده ۴۹ – پس از اجراي حكم و تأييد مرگ قطعي توسط پزشك قانوني يا پزشك معتمد، جسد تحويل پزشكي قانوني مي شود تا به خانواده يا بستگان متوفي تحويل گردد و در غير اين صورت، طبق مقررات شرعي و قانوني دفن و هزينه هاي مربوطه از بيت المال پرداخت مي شود.

متن ماده 436 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *