بایگانی برچسب: lhni 7 rhk

ماده 7 قانون مجازات اسلامی

ارتکاب جرم توسط تبعه ایران و یافت یا اعاده شدن او در ایران موجب صلاحیت ایران در رسیدگی و محاکمه او می باشد.

ساده خوان حقوق جزا – ماده 7

ارتکاب هر جرم توسط اتباع ایران در خارج از ایران موجب محاکمه و مجازات بر طبق قانون ایران و بر اساس شرایط منعکس در ماده 7 می باشد.