ساده خوان ماده 85 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 85

ساده خوان ماده 85 قانون مجازات اسلامی

یکی از مجازاتهای جایگزین حبس جزای نقدی روزانه میباشد و مطابق ماده و تبصره ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ جزای نقدی روزانه با توجه به درآمد روزانه فرد محاسبه و یک چهارم تا یک هشتم از درآمد روزانه فرد حداکثر ظرف ۱۰ روز از پایان هرماه به شرح زیر محاسبه و دریافت میگردد:
فردی که مجازات اصلی آن حداکثر ۳ ماه است میبایست به مدت ۱۸۰ روز مبلغ یک هشتم تا یک چهارم از درآمد روزانه خود را به عنوان جزای نقدی روزانه پرداخت نماید.
فردی که مجازات اصلی آن ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است میبایست به مدت ۱۸۰ روز تا ۳۶۰ روز مبلغ یک هشتم تا یک چهارم از درآمد روزانه خود را به عنوان جزای نقدی روزانه پرداخت نماید.
فردی که مجازات اصلی آن در قوانین موضوعه تصریح نشده است میبایست به مدت ۱۸۰ روز تا ۳۶۰ روز مبلغ یک هشتم تا یک چهارم از درآمد روزانه خود را به عنوان جزای نقدی روزانه پرداخت نماید.
فردی که مجازات او بیش از ۶ ماه تا یک سال است میبایست به مدت ۳۶۰ روز تا ۷۲۰ روز مبلغ یک هشتم تا یک چهارم از درآمد روزانه خود را به عنوان جزای نقدی روزانه پرداخت نماید.
فردی که مجازات او به علت ارتکاب جرم غیر عمدی بیش از ۱ سال است میبایست به مدت ۷۲۰ روز تا ۱۴۴۰ روز مبلغ یک هشتم تا یک چهارم از درآمد روزانه خود را به عنوان جزای نقدی روزانه پرداخت نماید.
جزای نقدی برخلاف دیه دین نیست که بر ذمه محکوم علیه مستقر شود و نمیتوان پس از فوت از ترکه محکوم استیفا کرد.
جزای نقدی قابل مصالحه نیست و به مجنی علیه یا وراث او تعلق نمیگیرد.

متن ماده 85 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *