بایگانی برچسب: jtsdvlhni9rhk

ساده خوان حقوق جزا – ماده 9

مرتکب جرم. بین المللی به موجب قانون خاص یا عهد نامه و مقررات بین المللی در صورت یافت در ایران بر اساس قانون جزا ایران محاکمه و مجازات می شود