وکیل جنایی

وکیل جنایی

وکیل جنایی چه کسی است؟

وکیل جنایی یکی از انواع وکیل دادگستری بوده که به طور تخصصی و با توجه به قوانین مربوط به حقوق کیفری به پرونده های مربوط به جنایات وارده بر جان یا اعضای بدن مثل قتل یا سایر جرائم جنایتی مصرح در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین حقوق کیفری ایران پرداخته و از نقطه نظر حقوق کیفری و قوانین حمایت از حقوق افراد در قبال جنایت وارد شده به شخص مجنی علیه در دادسرا و دادگاه های کیفری ایران به دفاع و مشاوره حقوقی می پردازد.

تاثیر مراجع کیفری و جنایی در رسیدگی به جنایتی مثل قتل چیست؟

در برخی از شهر ها مثل تهران و مشهد شعب رسیدگی به پروندهای جنایی مثل قتل وجود داشته که به طور تخصصی در خصوص موضوع جنایات وارده به انسان در حال تکمیل تحقیقات قضائی می باشند و با توجه به کسب تجارب پیوسته در خصوص موضوعات جنایی به مراتب با سرعت و دقت خوبی به مسائل جنایی رسیدگی میکنند.

بهترین وکیل جنایی برای رسیدگی به پرونده قتل چه کسی است؟

بهترین وکیل جنایی کسی است که بتواند جرم واقع شده و نحوه انجام آن را به درستی تشخیص داده و بتواند ارتباط بین جرم و مجرم را برای مرجع قضائی آشکار نماید تا مرجع قضائی با آگاهی از حقیقت موضوع نسبت به جنایت یا عدم جنایت صورت گرفته تصمیم گیری نماید.

جنایت به چه معنی است؟

در حقوق جزائی ایران تعریف مستقلی از جنایت به عمل نیامده است و در مبحث مربوط به قصاص جنایات را شامل سه دسته جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض میداند و بسته به هر رفتاری مجازات خاص جنایت را اعمال می نماید و اصطلاحا جنایت جرمی می باشد که موضوع آن انسان اعم از انسان زنده یا مرده و یا جنین می باشد که در اثر وقوع آسیب به حیات یا تمامیت جسمانی و یا منافع جسمی او صدمه وارد می شود.

انواع جنایت و مرتکب آن چیست؟

جنایت میتواند به جان یا نفس افراد صدمه وارد نموده که جنایت بر نفس گفته میشود و میتواند جنایت بر عضو و یا منافع انسان وارد شود و این جنایت میتواند عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض باشد و همچنین موضوع جنایت شخص زنده و دیگری است چرا که خود کشی جرم تلقی نمیگردد.

رفتار مرتکب جنایت چیست؟

رفتار مرتکب جنایت میتواند فعل یا ترک فعلی باشد که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و مرتکب جنایت باید یا عمدا کاری را انجام دهد و یا با قصد کاری را انجام دهد که موجب جنایت وارد شده شود و همچنین جنایت میتواند بر حسب موضوع و شرایط مجنی علیه توسط فردی که از وضعیت او آگاه است صورت بگیرد و رفتار اعم از فعل و ترک فعل و همچنین اراده فرد جنایت کار دارای اهمیت میباشد.

روش های ارتکاب جنایت چه می باشد؟

ارتکاب جنایت میتواند به شکل مباشرت ( جنایت مستقیما توسط مجرم انجام می شود ) و یا به تسبیب ( جنایت به طور غیر مستقیم  صورت میگیرد ) صورت بگیرد و اگر دو یا چند عامل و برخی به مباشرت و برخی به تسبیب موجب وقوع جنایتی شوند عاملی که جنایت مستند به او است ضامن و مسئول میباشد و اگر جنایت مستند به همه افراد باشد به میزان تاثیر رفتارشان مسئولیت دارند.

تاثیر نتیجه در تشکیل پرونده جنایی چیست؟

نتیجه همان واقعه یا وضعیت به وجود آده از رفتار مجرمانه میباشد که در پروندهای جنایی میبایست یکی از جنایات وارده بر نفس,عضو بدن و یا منافع بدن ایجاد شده باشد.

نقش وکیل جنایی در مرحله دادسرا و دادگاه در پرونده های جنایی چیست؟

با کلیک در اینجا با نقش وکیل در پرونده های کیفری و همچنین نقش وکیل کیفری در فرایند رسیدگی به جرم در دادسرا آشنا شوید.

انواع جنایات چیست؟

1-مرگ قطعی و زمانی محقق میگردد که سیستم قلبی، عروقیو حسی و حرکتی بدن انسان به کلی از کار بیفتد و مجنی علیه میبایست دارای علائم مرگ است.

2-مرگ مغزی که ناشی از جنایاتی است که میتواند باعث مرگ مغزی مجنی عیه میگردد و نوعی از مرگ واقعی تلقی میگردد

3- جنایت بر عضو مثل از بین بردن زبان یا گوش و یا سوراخ کردن بینییا از بین بردن دندان

جنایت مستند به چه کسی است؟

برای اینکه بتوان متهم را مجرم شناخت و او را به مجازات قانونی محکوم نمود باید رابطه رفتار متهم با نتیجه جنایت را بر اساس ادله اثبات شکایت به اثبات نمود به طوری که نتیجه جنایت  به رفتار مرتکب جرم نسبت داده و اثبات گردد.

منظور از قصد مجرمانه در پرونده های جنایی چیست؟

قصد مجرمانه در پرونده های جنایی با توجه به علم مرتکب به موضوع جنایت و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل و یا علم مرتکب به رفتار موجب جنایت مورد تقسیم بندی و مجازات قرار می گیردو فقدان قصد مجرمانه یا علم به موضوع میتواند در مسئولیت مجرم تاپیر گذار باشد.

شرکت در جنایت به چه معنی است؟

شرکت در جنایت به معنی دخالت کردن دو یا چند نفر در فرایند مجرمانه ای که منجر به جنایت شده است می باشد و شکل دخالت شرکا میتواند از طریق مباشرت،معاونت و یا ترک فعل و تسبیب صورت بگیردو همگی در وقوع جنایت مداخله داشته اند و جنایت به همه آنها قابل استناد می باشد و شامل جنایات عمدی و غیر عمدی می باشد.

مجازات شریک در جنایت چیست؟

شریک در ارتکاب جرم دارای مجازات فاعل و انجام دهنده مستقل آن جرم است و در جرائم غیر عمدی نیز شریک در جرم کسی است که جرم و. جنایت ناشی از تقصیر شریک های ارتکاب جرم صورت می پذیرد و مجنی علیه یا صاحب حق قصاصمیتواند همه شرکای جنایت عمدی را قصاص نماید و تعدد آنها مانع قصاص نمی باشد و میتواند بعضی از شرکا را با پرداخت مابه ازای دیه جنایت قصاص و بعضی شرکا را با دریافت یا بدون دریافت دیه جنایت از مجازات معاف نماید.

معاونت در ارتکاب جنایت چیست؟

هر کس دیگری را ترغیب، تهدید یا تحریک به ارتکاب جنایعت نماید یا وسایل ارتکاب جنایت را تهیه کند و یا بسازد و یا راهکار ارتکاب جنایت را ارائه دهد و به طریقی وقوع جنایت را تسهیل نماید و در ارتکاب جنایت دارای وحدت قصد با مباشر جرم باشد میتواند به عنوان معاونت در وقوع جنایت مورد مجازات قانونی قرار بگیرد.

مجازات معاونت در قتل چه میباشد؟

دارای مجازات مجرم اصلی با مجازات یک یا دو درجه تخفیف در تعزیر می باشد.

راه های اثبات جنایت چیست؟

راه های اثبات جنایت شامل اقرار،شهادت،قسامه و سوگنددر موارد مقرر قانونی و علم قاضی می باشد.

قسامه به چه معنی است و دارای چه شرایطی است؟

قسامه به معنی سوگند هائی است که در صورت عدم وجود دلایل اقرار و شهادت شهود وبا توجه به امارات و نشانه هایی که برای قاضی رسیدگی کننده روشن میکند که وقوع جنایت به فردی منتسب بوده و با سوگند از طرف شاکی یا متهم محقق میگردد و برای اثبات جنایت و همچنین برای برائت از جنایت مورد استفاده شاکی یا متهم قرار میگیرد

چگونه از وکیل جنایی مشاوره حقوقی بگیریم؟

با جستجو از طریق نزدیکان ،اینترنت و خیابان های منتهی به دادسراها و دادگاه های کیفری میتوانید وکیل جنایی خود را شناسائی و از طریق تلفن و یا به صورت آنلاین یا حضوری مشاوره بگیرید.

اهمیت وکیل جنایی در پرونده های کیفری چیست؟

وکیل جنایی بر اساس تجربه خود در پرونده های مشابه به شما کمک مینماید بهترین تصمیم را خصوص اتفاق صورت گرفته بگیرید چرا که ممکن است موضوع اساسا جنایی نباشد. و مشورت با فرد آگاه و با تجربه می تواند راهنمای خوبی در حل مسئله جنایی شما باشد.

اصول اساسی ادله اثبات جنایت چه می باشد؟

میبایست توجه نمود که قواعد حاکم بر جرائم و مجازاتها در پرونده های جنایی حاکم بوده و قاضی رسیدگی کننده به اتهام وارده تصمیم گیرنده نهایی می باشد.

شرایط عمومی قصاص چیست؟

تساوی در دین، وجود عقل در زمان ارتکاب جنایت،بلوغ جانی در زمان ارتکاب جنایت، پدر یا جد پدری نبودن مرتکب جنایت، اختیار مرتکب جنایت

تاثیر ارتکاب جنایت در حالت مستی چیست؟

مطابق قانون مجازات اسلامی ارتکاب جنایت در حالت مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر ، روان گردان و مثل آنها موجب قصاص جنایت میگردد مگر اینکه مجرم ثابت نماید بر اثر مستی و عدم تعادل روانی به کلی مسلوب الختیار بوده است. که علاوه بر پرداخت دیه می بایست مجازات تعزیری بر او اعمال گردد.

در چه مواردی مرتکب به قصاص و دیه محکوم نمی شود؟

برای دریافت پاسخ به توضیحات متن ماده 302 قانون مجازات اسلامی مراجعه نمائید.

نقش وکیل جنایی در اخذ دیه در پرونده چیست؟

دیه یکی از مجازات های قانونی در قبال جنایت وارد شده به نفس یا عضو و یا منافع میباشد که در موارد قانونی بدل از قصاص می بایست پرداخت گردد. و وکیل جنایی با رعایت مصلحت مجنی علیه میتواند موجبات دریافت آن را فراهم نماید.

مجازات جنایت در موارد تداخل جنایات چیست ؟

در صورتی که بر اثر یک رفتار اعم از فعل یا ترک فعل جنایات متعددی بر اعضا بدن مجنی علیه وارد گردد مثل اینکه در اثر سانحه رانندگی پای مجنی علیه قطع گردد و همچنین موجب فلج ستون فقرات گردد برحسب جنایات وارده میبایست دیه یا مجازات مقرر گردد و در صورت درخواست دیه بابت هر جنایت مجازات یا دیه مجزا محاسبه میگردد.

هزینه وکیل جنایی چگونه است؟

در پرونده های موضوع جنایت بر نفس یا اعضا و یا منافع انسان بسته به نوع اتهام عمدی،غیر عمدی و یا خطای محض قرارداد حق الزحمه بین وکیل و موکل یا نماینده موکل منعقد میگردد و چنانچه قراردادی در بین نباشد بسته به آئین نامه تعرفه حق الوکاله محاسبه میگردد.

وکیل جنایی در تهران را چگونه شناسایی کنیم؟

شما میتوانید با مراجعه به صفحه وکیل در تهران با شیوه های آشنایی با وکیل در تهران آشنا شوید.

وکیل جنایی در مشهد را چگونه شناسایی کنیم؟

شما میتوانید با مراجعه به صفحه وکیل در مشهد اطلاعات لازم جهت انتخاب وکیل در مشهد را شناسایی کنید.

مراحل گرفتن وکیل جنایی چیست؟

شما پس از انتخاب وکیل می بایست موضوع و مسئله خود را در جلسه مشاوره ای که بدین منظور هماهنگ میشود مطرح و در صورت توافق ذبین شما و وکیل در موضوع جنایی پیش رو میتوانید از خدمات وکیل در فرایند دادرسی جنایی خود استفاده نمائید. و پس از امضا وکالتنامه و اعلام وکالت ، وکیل میتواند نسبت به تکمیل فرایند تحقیقات و دادرسی مبادرت به ایفات نقش نماید.

وکیل جنایی چه کارهایی را برای ما انجام میدهد؟

ارائه مشاوره حقوقی، مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالعه پرونده و عندالزوم صحبت با زندانی و قاضی رسیدگی کننده به پرونده و تنظیم دفاعیه و ارائه شفاهی یا مکتوب آن در دفاع از حقوق قانونی موکل و نظارت بر قانون تشکیل پزشکی قانونی و نظریه کارشناسی و پیگیری تحقیقات دادرسی از ابتدای اعلام وکالت تا موعد فعالیت وکالتی در پرونده.

نقش وکیل خوب کیفری چه می باشد؟

شما میتوانید با مراجعه به صفحه نقش وکیل در پرونده کیفری  از اطلاعات مورد لزوم مطلع شوید.

نقش وکیل درتصمیمات پزشکی قانونی پرونده چیست؟

وکیل جنایی با بررسی گواهی پزشکی قانونی و تطبیق شرایط موجود با نظریه مکتوب نظریه پزشکی قانونی میتواند ایرادات لازم را نسبت به نظریه کارشناسی ارائه شده توسط پزشکی قانونی اعلام نماید و اعتراض وکیل از طریق سایت عدل ایران و اعتراض افراد غیر وکیل با نوشتن اعتراض و دریافت وقت دفتر خدمات الکترونیک قضائی و ثبت اعتراض در دفتر خدمات قضائی امکانپذیر است.

شماره تلفن وکیل جنایی را چگونه شناسایی کنیم؟

شما میتوانید از طریق جستجو در اطرافیان و یا اینترنت و یا مشاوره با افراد آگاه به موضوعات جنایی نسبت به شناسایی وکیل دارای سابقه فعالیت در پرونده های جنایی و دریافت شماره تلفن ثابت یا همراه وی اقدام نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *