بایگانی دسته‌ی: قانون وکالت مصوب 1315/11/25

در این دسته به بررسی مواد قانونی وکالت در قانون وکالت ایران تصویب شده در تاریخ ۱۳۱۵/۱۱/۲۵می پردازیم.

ماده 58 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 58 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 ‌ماده 58- فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 20 شهریورماه 1314 نسخ می‌شود. تحلیل ماده 58 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 57 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 57 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 ‌ماده 57- هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرا مواد این قانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام‌وظیفه وکالتی برنمی‌آید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلف‌اند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند – در […]

ماده 56 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 56 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 ‌ماده 56 – در صورت فوت و حجر وکیل مدعی‌ العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آن‌ ها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه یا متصدی […]

ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید

ماده 54 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 54 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 ‌ماده 54- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است درصورتی‌که وکیل تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است. تحلیل ماده 54 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 53 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 53 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 ‌ماده 53- وزیر عدلیه می‌تواند درصورتی‌که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید. تحلیل ماده 53 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 52 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 52 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 ‌ماده 52- محکمه تجدیدنظر تشکیل می‌شود از یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب می‌شود و دو نفر از مستخدمین قضایی که همه‌ساله به‌طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود. تحلیل ماده 52 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 ‌ماده 51- مجازات انتظامی به‌قرار ذیل است: 1- توبیخ شفاهی 2- توبیخ کتبی با درج در پرونده 3- توبیخ با درج در مجله رسمی 4- ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک دو سال 5- تنزل درجه 6- محرومیت دائم از شغل وکالت. وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز […]

ماده 50 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 50 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 ‌ماده 50- درصورتی‌که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده‌ یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق […]

ماده 49 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 49 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 ‌ماده 49- استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است. تحلیل ماده 49 قانون وکالت مصوب 1315/11/25