بایگانی برچسب: lhni11rhkkl[hchj

ماده 11 قانون مجازات اسلامی

قوانین زیر فوراً اجراء می شود:الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم- قوانین مربوط به شیوه دادرسی- قوانین مربوط به مرور زمان