بایگانی برچسب: lhni 4 rhk

ماده 4 قانون مجازات اسلامی

ارتکاب قسمتی از جرم یا ایجاد نتیجه جرم در ایران موجب اعمال صلاحیت کیفری ایران می گردد.