بایگانی برچسب: 447l[hchj

ساده خوان ماده 447 قانون مجازات اسلامی

جرایم غیر قابل تعویق و تعلیق

ساده خوان ماده 447 قانون مجازات اسلامی ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده اعلام میدارد: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه […]

ماده 447 قانون مجازات اسلامی

جرایم غیر قابل تعویق و تعلیق

ماده 447 قانون مجازات اسلامی در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (612) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل می شود. تحلیل ماده 447 قانون مجازات اسلامی برای مطالعه ساده خوان حقوق جزا […]