بایگانی برچسب: 42l[hchj

ماده 42 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 42

تدابیر مورد دستور در زمان صدور حکم به تعویق صدور حکم مجازات به شکل مراقبتی در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.