بایگانی برچسب: 20l[hchj

ماده 20 قانون مجازات اسلامی

فعالیت نماینده قانونی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی موجب یک یا دو مورد از مجازاتهای انحلال شرکت_مصادره کل اموال شرکت_ممنوعیت دائم یا حداکثر 5 سال از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی،صدور برخی اسناد تجاری و دعوت عمومی برای افزایش سرمایه شرکت و مسئولیت شخص حقوقی مانع مسئولیت شخص حقیقی نیست.