بایگانی برچسب: 19l[hchj

ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 قانون مجازات اسلامی با 8 درجه از انواع مجازاتهای به همراه تعدیل جزای نقدی مصوب هیات وزیران 1399