بایگانی دسته‌ی: آئین دادرسی مدنی

ماده 47 آئین دادرسی مدنی

ماده 47 آئین دادرسی مدنی اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به‌واسطه قوه قهریه قادر به انجام‌وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. تبصره- درم واردی که طرح دعوا یا دفاع به‌وسیله […]

ماده 46 آئین دادرسی مدنی

ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود. تحلیل ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه پاسخ به تبادل لوایح در فرضی که وکیل حق دخالت در مرحله […]

ماده 45 آئین دادرسی مدنی

ماده 45 آئین دادرسی مدنی وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای […]

ماده 44 آئین دادرسی مدنی

ماده 44 آئین دادرسی مدنی درصورتی‌که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ‌یک از آن‌ها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه […]

ماده 43 آئین دادرسی مدنی

ماده 43 آئین دادرسی مدنی عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد. تحلیل ماده 43 آئین دادرسی مدنی

ماده 42 آئین دادرسی مدنی

ماده 42 آئین دادرسی مدنی درصورتی‌که وکیل هم‌زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین انحا ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری […]

ماده 41 آئین دادرسی مدنی

ماده 41 آئین دادرسی مدنی وکلا مکلف‌اند در هنگام محاکمه حضورداشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود: ۱ – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم. ۲ – ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود. […]

ماده 40 آئین دادرسی مدنی

ماده 40 آئین دادرسی مدنی در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که […]

ماده 39 آئین دادرسی مدنی

ماده 39 آئین دادرسی مدنی درصورتی‌که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا، مکلف است […]

ماده 38 آئین دادرسی مدنی

ماده 38 آئین دادرسی مدنی تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت. تحلیل […]