بایگانی برچسب: lhni12rhk

ماده 12 قانون مجازات اسلامی

حکم به مجازات و اقدام تامینی بر اساس قانون و دادگاه صالح صورت می گیرد.