بایگانی برچسب: 612l[hchj

ماده 612 قانون مجازات اسلامی

ماده 612 قانون مجازات اسلامی قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره- لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر […]