بایگانی برچسب: 16l[hchjrhk

ماده 16 قانون مجازات اسلامی

قصاص مجازات اصلی جنایت عمدی بر نفس،اعضاء و منافع که به شرح کتاب سوم قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد.