بایگانی برچسب: 113 l[hchj

ماده 113 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 113

موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.