ساده خوان ماده 728 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 728 قانون مجازات اسلامی [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸، ‌مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده» مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۲ و قانون تعریف محکومیت‌ های […]

ساده خوان ماده 727 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 727 قانون مجازات اسلامی رأي وحدت رويه شماره 740 – 18 /1 /1394 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم كتاب ديات قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 در قواعد عمومي ديه اعضاء و نظر به حكم ماده 563 آن كه در مقام سنجش ديه اعضاي […]

ساده خوان ماده 726 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 726 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود. متن ماده 726 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 726 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…

ساده خوان ماده 725 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 725 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود. متن ماده 725 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 725 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…

ساده خوان ماده 724 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 724 قانون مجازات اسلامی قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد. متن ماده 724 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 724 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…

ساده خوان ماده 723 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 723 قانون مجازات اسلامی هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد. متن ماده 723 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 723 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…

ساده خوان ماده 722 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 722 قانون مجازات اسلامی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ ماده واحده – بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء، پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می‌توانند از اعضای‌ سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی […]

ساده خوان ماده 721 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 721 قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشا انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود. متن ماده […]

ساده خوان ماده 720 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 720 قانون مجازات اسلامی دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحلهای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر […]

ساده خوان ماده 719 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 719 قانون مجازات اسلامی هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آن ها، دیه جداگانه دارد. متن ماده 719 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 719 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…