تعریف جامع ضرب و جرح عمدی را در اینجا ببینید

تعریف جامع توهین را اینجا ببینید.