نمونه حکم سرقت تعزیری

نمونه حکم سرقت تعزیری میتواند شما را با روند دادرسی کیفری با اتهام تعزیری سرقت آشنا نماید بدین منظور به یکی از دادنامه های موضوع اتهام جرم  سرقت که در آن شخص نظامی متهم که یکی از سربازان وظیفه کلانتری بوده که در یکی از گشت های انتظامی به ساختمانی در حال ساخت مراجعه داشته و با جسدی مواجه و وظایف کشت انجام و در ادامه ماجرا برادر متوفی ادعای سرقت از اموال متوفی را مطرح یی نماید و نهایتا با تحقیقات جامع مرجع قضائی و مستندا به ماده 120 قانون مجازات اسلامی، سرباز وظیفه متهم به سرقت تعزیری تبرئه می گردد.

نمونه رای سرقت با نتیجه برائت متهم
فرایند رسیدگی به جرم سرقت

یفه ای که دو سال از خدمتش میگذشت از اتهام وارده تبرئه میگردد و در ذیل میتوانید فرایند رسیدگی به موضوع سرقت را مشاهده نمائید.