ماده 1082 قانون مدنی

به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره (الحاقی 1376/4/29) – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

محاسبه آنلاین مهریه

مراحل مطالبه مهریه از طریق دادگاه
  • تنظیم دادخواست مطالبه مهریه
  • ارائه دادخواست به دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک
  • بررسی مدارک و مستندات زوجه توسط دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک
  • صدور حکم پرداخت مهریه توسط دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک
  • اجرای حکم پرداخت مهریه توسط اداره ثبت اسناد و املاک یا اجرای احکام مدنی