چک ورقه ای است به شکل سند تنظیمی توسط بانک که دارنده آن برای هر منظوری به تاریخ حال یا آینده میتواند مبادرت به صدور چک نماید.

مطالبه وجه چک مستلزم برگشت چک و دریافت گواهی عدم پرداخت و طرح درخواست حقوقی به دادگاه می باشد که با مراجعه به دفتر خدمات قضائی و ثبت درخواست محقق می گردد.