حکم سرقت از منزل

در دادنامه زیر میتوانید فرایند شرایط سرقت تعزیری از منزل را مشاهده کنید