نمونه حکم جعل، استفاده از سند مجعول، معاونت در جعل

مفهوم جرم در قانون فرانسه