بایگانی برچسب: jtsdTlhni14l[hcgj

ساده خوان ماده 14 قانون مجازات اسلامی

با تفسیر ماده 14 قانون مجازات اسلامی می توان دریافت که مجازاتهای حد،قصاص،دیه و تعزیر مجازاتهای اصلی قانون مجازات اسلامی و مجازاتهای تکمیلی و تبعی در تکمیل یا به تبع انجام جرم قابل اعمال بر فرد می باشد.