بایگانی برچسب: 726 قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده

ماده ۷۲۶ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

تعزیرات – ماده ۷۲۶ [منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱]- هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود. تحلیل – ماده ۷۲۶ تعزیرات ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ نسخ گردیده است.