بایگانی برچسب: 725 قانونمجازات مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده

ماده ۷۲۵ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده

تعزیرات – ماده ۷۲۵ هر یک از مامورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده‌پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد. تحلیل – […]