بایگانی برچسب: 69l[hchj

ماده 69 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 69

مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.