بایگانی برچسب: 128 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 128 قانون مجازات اسلامی

ماده 128 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 128 قانون مجازات اسلامی هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. نکات ماده: 1- منظو از فرد […]