بایگانی برچسب: گذشت شاکی و شرایط تخفیف مجازات

ساده خوان ماده 100 قانون مجازات اسلامی

ماده 100 قانون مجازات اسلامی و شرایط گذشت شاکی