بایگانی برچسب: کجارات جایگزین و جرائم عمدی بیش از 6 ماه

ماده 72 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 72

تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.