بایگانی برچسب: ویژگی های اجرای مجازات ممنوعیت از خروج از کشور

ماده 34 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 34

ماده 34 قانون مجازات اسلامی
منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.