بایگانی برچسب: وکیل کیفری در تهران

ساده خوان ماده 285 قانون مجازات اسلامی

معاشرت و مراوده در مجازات نفی بلد از جرم محاربه و تفسیرماده 285 قانون محازات اسلامی مصوب 1392

ساده خوان ماده 284 قانون مجازات اسلامی

ماده 284 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 284 قانون مجازات اسلامی و تاثیر توبه بر مدت نفی بلد مجازات محاربه

ساده خوان ماده 282 قانون مجازات اسلامی

تعریف مجازات اعدام، صلب و نفی بلد در مجازات مندرج در ماده 282 قانون مجازات اسلامی

ماده 285 قانون مجازات اسلامی

ماده 285 قانون مجازات اسلامی و شرایط مراقبت و معاشرت محارب محکوم به مجازات نفی بلد

ماده 284 قانون مجازات اسلامی

نفی بلد و مدت و تاثیر توبه مجرم در مجازات نفی بلد از جرم محاربه

تعریف جامع جرم توهین – مشاوره با وکیل

وکیل توهین

تعریف جامع جرم توهین- مشاوره با وکیل جرم توهین به اشخاص عادی چیست؟ مطابق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ایران جرم توهین به اشخاص عادی، هر نوع رفتار عرفا کوچک‌کننده شخصیت است که از طریق بیان گفتاری یا کلامی و مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم و غیر کلامی یا به صورت نوشتاری یا […]