بایگانی برچسب: وکیل نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 15

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۱۵ هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی در حکم مال نامشروع است تحلیل – ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی 1- عوض عبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار […]

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 14

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۱۴ هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. تحلیل – ماده ۱۴ قانون نحوه […]

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 13

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۱۳ در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و‌با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد. تحلیل – ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی […]

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 12

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۱۲ در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی‌جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال […]

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 11

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۱۱ مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده 5 این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است. تحلیل – ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی 1- با مرگ متوفی ترکه وی به ورثه منتقل می‌شود اما این […]

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 10

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۱۰ اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می‌کند مشروط بر این که در‌مورد جرم مذکور قبلاً رأی صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد. تحلیل – ماده […]

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 9

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۹ اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او‌نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال […]

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 8

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۸ دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر […]

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 7

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۷ در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. تحلیل – ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی 1-مشتركات عمومي يا اموال عمومی اموالي هستند كه متعلق به شخص خاصي نیستند […]

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 6

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۶ اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت‌تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند. تحلیل – ماده ۶ قانون نحوه اجرای اصل 49 […]