بایگانی برچسب: وکیل مشهد

ساده خوان ماده 283 قانون مجازات اسلامی

تعریف و اختیارات قاضی در ماده 283 قانون مجازات محاربه

ماده 283 قانون مجازات اسلامی

انتخاب نوع مجازات محاربه بر اساس ماده 283 قانون مجازات اسلامی با قاضی صادر کننده رای می باشد.