بایگانی برچسب: وکیل قذف

ساده خوان ماده 132 قانون مجازات اسلامی

تعدد جرائم مثل توهین و قذف موجب تعدد مجازات است مگر در موارد قانونی.

ماده 249 قانون مجازات اسلامی

ماده 290 قانون مجازات

قذف نسبت به مخاطب در صورتی است که گفته شود تو با فلان مرد یا فلان زن زنا یا لواط کرده ای

ماده 246 قانون مجازات اسلامی

بیان کردن نسبت زنا یا لواط هر چند به صورت الکترونیک موجب ارتکاب جرم قذف است.