بایگانی برچسب: وکیل قذف و توهین

ماده 247 قانون مجازات اسلامی

ماده 290 قانون مجازات

نسبت دادن جمله تو فرزند مشروع پدرت نیستی یا فرزند مشروع من نیستی قذف به مادر محسوب می گردد.