بایگانی برچسب: وکیل سایبری در ایران، وکیل سایبری در تهران، وکیل جرایم اینترنتی در مشهد

قانون جرایم رایانه ای – ماده 784 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۸۴ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است. تحلیل – ماده ۷۸۴ قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای – ماده 783 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۸۳ شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرایم رایانه ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد. تحلیل – ماده ۷۸۳ قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای – ماده 765 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۶۵ تفتیش و توقیف داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 764 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۶۴ تفتیش و توقیف داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد. تحلیل – ماده ۷۶۴ قانون جرایم رایانه ای ماده ۷۶۴ […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 763 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۶۳ مقام‎ قضائی می‎تواند دستور ارائه داده ‎های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد. تحلیل – ماده ۷۶۳ […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 762 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۶۲ هرگاه حفظ داده‎ های رایانه‎ ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می ‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 761 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۶۱ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. تحلیل – ماده ۷۶۱ قانون جرایم رایانه ای ماده ۷۶۱ قانون […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 760 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۶۰ ارائه‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎ های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. تبصره ۱– داده ترافیک هرگونه داده‎ ای است که سامانه‎ های رایانه ‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ای […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 759 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۵۹ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. تحلیل – ماده ۷۵۹ قانون جرایم رایانه ای ماده ۷۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به موجب قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 758 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۵۸ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ای اختصاص دهد. تبصره– قضات دادسراها و دادگاه‎ های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد. […]