بایگانی برچسب: وکیل جنایی

ساده خوان ماده 532 قانون مجازات اسلامی

اقسام جنایات عمدی در قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 302 قانون مجازات اسلامی

اگر جنایتی به مهدور الدم واقع شود و شرایط عدم مجازات قانونی وجود داشته باشد جانی مجازات نمیگردد.

ماده 290 قانون مجازات اسلامی

ماده 290 قانون مجازات

رفتارهایی که در ماده 290 قانون مجازات اسلامی به عنوان جنایت عمدی شناسایی شده است.

ماده 217 قانون مجازات اسلامی

ماده 217 قانون مجازات اسلامی

علم به حرمت شرعی در عنصر معنوی جرائم حدی و مصرح در ماده 217 قانون مجازات اسلامی