بایگانی برچسب: وکیل جنایی در ایران

ماده 526 قانون مجازات اسلامی

جنایت یا به مباشرت است و یا به تسبیب و هر کدام دارای مجازات قانونی خود می باشد.