بایگانی برچسب: وکیل توهین

ساده خوان ماده 246 قانون مجازات اسلامی

تشریحشرایط بیان قذف در ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی.

ماده 246 قانون مجازات اسلامی

بیان کردن نسبت زنا یا لواط هر چند به صورت الکترونیک موجب ارتکاب جرم قذف است.

ماده 132 قانون مجازات اسلامی

ماده 132 قانون مجازات اسلامی

تعدد جرائم حدی و تعزیری موجب تعدد مجازات است به جز استثنائات قانونی.