بایگانی برچسب: وکیل تعزیرات حکومتی در ایران، وکیل تعزیرات جکومتی در مشهد، وکیل تعزیرات حکومتی تهران

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 56

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۵۶ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجرا متوقف می‌گردد. تحلیل – ماده ۵۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 55

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۵۵ چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین‌حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود. تحلیل – ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از […]

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 54

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۵۴ در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق‌شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود. تحلیل – ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 53

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۵۳ در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده 19 این قانون شده‌باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت می‌نماید. تحلیل – ماده ۵۳ قانون تعزیرات حکومتی مصوب […]

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 52

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۵۲ تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هر گاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر‌قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد. تحلیل – ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص […]

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 51

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۵۱ در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می‌شود. تحلیل – ماده ۵۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 50

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۵۰ در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از‌تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود. تحلیل – ماده ۵۰ قانون تعزیرات حکومتی […]

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 49

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۴۹ در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت‌اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می‌شود. تحلیل – ماده ۴۹ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 48

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۴۸ در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات‌تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند. ‌تبصره: در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام […]

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 47

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۴۷ مرجع تجدید نظر موضوع تبصره 3 ماده 37، هیأت را مأمور بررسی پرونده‌های متشکل در زمان اجرای آیین‌نامه‌های تعزیرات حکومتی که‌تعیین تکلیف نشده‌اند، می‌نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیر مهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند. ‌آن دسته از پرونده‌های تعزیرات حکومتی […]