بایگانی برچسب: وکیل بانکی مشهد

وکالتنامه برداشت از حساب بانکی

وکالتنامه برداشت از حساب

وکالت حق برداشت از حساب بانکی چیست؟ کسی که وکالت میدهد موکل نام داشته و می تواند از مرجع تنظیم کننده سند بخواهد که برای وکیل اختیار و حق افتتاح حساب یا برداشت از حساب بانکی یا مؤسسات مالی و اعتباری در ایران یا خارج از ایران مثل وکیل حساب بانکی در کشور امارات و […]